ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

        Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) συνεργάζεται με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για το 1821, η, δε, συμμετοχή του ΚΕΑΕ συνίσταται στον σχεδιασμό μιας Δράσης Πληθοπορισμού (crowdsourcing), υλικό της οποίας συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΑΕ, στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου 1821 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα της Δράσης Πληθοπορισμού.  Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αποστέλλει φωτογραφίες, βίντεο, ήχο, έγγραφά του και όποιο άλλο υλικό δικής του παραγωγής στο ΚΕΑΕ σχετικά με το 1821 προς ανάρτηση στις εν λόγω ιστοσελίδες. 

        Δια του παρόντος, παρέχω ειδικώς τη συγκατάθεσή μου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΚΕΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σκουφά, αριθμός 38, Τ.Κ. 106 72, Α.Φ.Μ. 997241617, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) για τη συλλογή και ανάρτηση στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες των προσωπικών δεδομένων μου (φωτογραφίες ή βίντεο ή έγγραφα ή ήχο ή όποιο άλλο υλικό δικής μου παραγωγής), τα οποία αυτοβούλως αποστέλλω. Επίσης, δηλώνω και εγγυώμαι ότι έχω λάβει τη ρητή αντίστοιχη συγκατάθεση και από τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται σε αυτές τις φωτογραφίες ή βίντεο ή ήχο ή όποιο άλλο υλικό.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σκουφά, αριθμός 38, Τ.Κ. 106 72, Α.Φ.Μ. 997241617, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών)

Προσωπικά δεδομένα: Φωτογραφίες ή βίντεο ή ηχητικό αρχείο ή έγγραφα ή ονοματεπώνυμο ή διεύθυνση e-mail. 

Σκοπός επεξεργασίας: Το έννομο συμφέρον του ΚΕΑΕ για την προβολή του έργου του. 

Νομική βάση επεξεργασίας: Η συγκατάθεσή σας. 

Πρόσβαση στα δεδομένα: Το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΚΕΑΕ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και οι εκάστοτε επισκέπτες των προαναφερόμενων ιστοσελίδων.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων: Αόριστος.

Δικαιώματα: Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.
  • Δικαίωμα πρόσβασης.
  • Δικαίωμα διόρθωσης. 
  • Δικαίωμα περιορισμού.
  • Δικαίωμα εναντίωσης.
  • Δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση info@rchumanities.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση της έδρας μας. 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.